E-mail per flessenpost

Contact


Voorzitter en webmaster

Elso Vlietstra e-mail


Penningmeester

Wim Simons e-mail


Coördinator Brieven

Geke Gramsma e-mail


Coördinator Collecte

Lidwien van de Wijngaert e-mail


Coördinator Scholen

Guusje de Vries e-mail


Coördinator Boeken

Arnaud van Meeteren e-mail