Gevangene achter tralies

Amnesty International


Missie en werkwijze

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtenverdragen. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Aanvankelijk voerde Amnesty actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in.


Onafhankelijkheid

Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland.


Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan al onze acties gaat gedegen onderzoek vooraf. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie over.

Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over schendingen van mensenrechten uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie.